Këto Kushte rregullojnë aksesin tuaj, përdorimin e të gjithë përmbajtjes, produkteve dhe shërbimeve të disponueshme në faqen e internetit https://shendeteperju.com (“Shërbimi”) i operuar nga Ftoni Shop (“ne”, “ne”, ose “jonë”).

Qasja juaj në shërbimet tona është subjekt i pranimit, pa modifikim, të të gjitha termave dhe kushteve të përfshira këtu dhe të gjitha rregullave dhe politikave të tjera të funksionimit të publikuara dhe që mund të publikohen herë pas here nga ne.

Ju lutemi lexoni me kujdes Marrëveshjen përpara se të hyni ose përdorni Shërbimet tona. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të Shërbimeve tona, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve të Marrëveshjes, atëherë nuk mund të hyni ose përdorni Shërbimet tona.

Pronë intelektuale

Marrëveshja nuk ju transferon nga Ne asnjë pronë intelektuale Jonën ose të palës së tretë, dhe të gjitha të drejtat, titulli dhe interesi në dhe për këtë pronë do të mbeten (si ndërmjet palëve) vetëm tek Ftoni Shop dhe licencuesit e saj.

Shërbimet e Palëve të Treta

Në përdorimin e Shërbimeve, ju mund të përdorni shërbime, produkte, softuer, ngulitje ose aplikacione të palëve të treta të zhvilluara nga një palë e tretë (“Shërbimet e palëve të treta”).

Nëse përdorni ndonjë shërbim të palëve të treta, ju e kuptoni se:

Çdo përdorim i një shërbimi të palës së tretë është në rrezikun tuaj dhe ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës ndaj askujt për faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta.
Ju pranoni dhe pranoni se Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë dëm ose humbje të shkaktuar ose të pretenduar se është shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin e ndonjë përmbajtjeje, mall ose shërbimi të tillë të disponueshme në ose nëpërmjet ndonjë faqeje interneti ose shërbimi të tillë.

Llogaritë

Kur përdorimi i ndonjë pjese të Shërbimeve tona kërkon një llogari, ju pranoni të na jepni informacion të plotë dhe të saktë kur regjistroheni për një llogari.

Ju do të jeni vetëm përgjegjës dhe përgjegjës për çdo aktivitet që ndodh në llogarinë tuaj. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen e përditësuar të informacionit të llogarisë tuaj dhe për mbajtjen e sigurt të fjalëkalimit tuaj.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë suaj që përdorni për të hyrë në Shërbimin. Ju nuk duhet të shpërndani ose keqpërdorni kredencialet tuaja të aksesit. Ju duhet të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose pasi të viheni në dijeni për ndonjë shkelje tjetër të sigurisë.

Lidhje me faqe të tjera interneti

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbime të palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga Ftoni Shop.

Ftoni Shop nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e çdo faqe interneti ose shërbimi të palëve të treta. Dyqani Ftoni gjithashtu nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm ose humbje të shkaktuar ose të pretenduar se është shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë të disponueshëm në ose nëpërmjet ndonjë faqeje të tillë web. ose shërbime.

Ne ju këshillojmë të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë së çdo faqe interneti ose shërbimi të palëve të treta që vizitoni.

Përfundimi

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin tuaj në të gjitha ose ndonjë pjesë të Shërbimeve tona në çdo kohë, me ose pa shkak, me ose pa njoftim, në fuqi menjëherë.

Nëse dëshironi të përfundoni Marrëveshjen ose llogarinë tuaj në Ftoni Shop, thjesht mund të ndërprisni përdorimin e Shërbimeve tona.

Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes të cilat nga natyra e tyre duhet t’i mbijetojnë përfundimit do t’i mbijetojnë përfundimit, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Mohim përgjegjësie

Shërbimet tona ofrohen “SI JANE”. dhe bazën “SI TË DISPOZIME”. Ftoni Shop dhe furnitorët dhe licencuesit e tij hedhin poshtë të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mos-shkeljes. As Ftoni Shop, as furnitorët dhe licensuesit e tij, nuk japin asnjë garanci që Shërbimet tona do të jenë pa gabime ose se qasja në to do të jetë e vazhdueshme ose e pandërprerë.

Ju e kuptoni se shkarkoni ose merrni përmbajtje ose shërbime nëpërmjet Shërbimeve tona sipas gjykimit dhe rrezikut tuaj.

Juridiksioni dhe ligji në fuqi

Përveç nëse ndonjë ligj i zbatueshëm parashikon ndryshe, Marrëveshja dhe çdo qasje ose përdorim i Shërbimeve tona do të rregullohen nga ligjet e Kosovës.

Vendi i duhur për çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me Marrëveshjen dhe çdo qasje ose përdorim të Shërbimeve tona do të jenë gjykatat shtetërore dhe federale të vendosura në Kosovë.

Ndryshimet

Ftoni Shop rezervon të drejtën, sipas gjykimit tonë, të modifikojë ose zëvendësojë këto Kushte në çdo kohë.

Nëse bëjmë ndryshime që janë materiale, ne do t’ju njoftojmë duke postuar në faqen tonë të internetit ose duke ju dërguar një email ose komunikim tjetër përpara se ndryshimet të hyjnë në fuqi. Njoftimi do të përcaktojë një periudhë të arsyeshme kohore pas së cilës kushtet e reja do të hyjnë në fuqi.

Ne do të përpiqemi të ofrojmë të paktën

30 ditë njoftim para ndryshimeve efektive. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet tona, atëherë duhet të ndaloni përdorimin e Shërbimeve tona brenda periudhës së caktuar të njoftimit ose pasi ndryshimet të hyjnë në fuqi.

E juaja përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimeve tona do t’i nënshtrohet kushteve të reja.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve të Përdorimit, ju lutemi na kontaktoni në
Shendeteperju@gmail.com

Përditësimi i fundit: 24 tetor 2022