Orari i vizitës është nga ora 10:00 deri në 22:00. Pas orës 20:00 ka një aplikim për distinktivët tanë. Dera kryesore e hyrjes së spitalit mbyllet në orën 20:00 dhe të gjitha hyrjet dhe daljet bëhen nga Shërbimi i Urgjencës. Sigurimi i spitalit regjistron në libër të gjithë vizitorët që vijnë pas orës 20:00 dhe marrin kartat e identitetit dhe dorëzon një “Kartë Vizitori”.

Pas përfundimit të orës së vizitës (ndërmjet orës 22:00-24:00), vizitorët tanë çohen në dysheme duke i informuar se në cilin kat kanë mbërritur dhe duke i informuar se ora e vizitës ka përfunduar. Në holl ftohet shoqëruesi i vizitorit që vjen pas orës 24:00 dhe sigurohet takimi.Pas orës 24:00 nuk lejohet të dalë në dysheme.

Rregullat që Vizitorët tanë duhet të ndjekin

  • Vizitat e pacientëve duhet të bëhen gjatë orarit të vizitës dhe duhet të jenë të shkurtra.
  • Mos flisni me zë të lartë dhe mos bëni zhurmë.
  • Të kesh vizitorë të mbushur me njerëz është e papërshtatshme për pacientët dhe vizitorët.
  • Lutet që gjatë vizitës të mos ulen në shtretërit e pacientëve.
  • Është e përshtatshme të mos sillni ushqim dhe pije pa kontrollin e mjekut.
  • Fëmijët nën 7 vjeç nuk duhet të sillen.
  • Privatësia e pacientit duhet të respektohet.
  • Njoftimet bëhen 5 minuta para dhe 5 minuta pas përfundimit të orës së vizitës.